Hostinář je řemeslné lahůdkářství ve Zlíně, které vede Lukáš Strnad.

Obchodní údaje

Mgr. Petra Strnad
se sídlem Potoky 5431, Zlín 760 01
identifikační číslo 09167650
zapsaná v živnostenském rejstříku dnem zápisu 18.5.2020
provozující webové rozhraní on-line obchodu www.hostinar.info.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající osoby Mgr. Petry Strnad (dále jen „prodejce“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“). Kupní smlouva je uzavřená mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu („e-shopu“) prodejce. Internetový obchod je provozován prodejcem na webové stránce na internetové adrese www.hostinar.info (dále jen „webová stránka“) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Každá kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou (na dobu do zaplacení a dodání zboží kupujícímu). Předmětem plnění dle kupní smlouvy není žádný digitální obsah.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Uzavření Kupní smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu).
  • Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.
  • Informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním nebo vyzvednutím objednávky, může kupující zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodejci kliknutím na tlačítko „Objednat“. Prodejce po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu emailem na adresu elektronické pošty kupujícího. Emailová adresa je uvedená v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodejce je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodejcem a kupujícím vzniká doručením potvrzení přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Doprava

Pro doručování našich výrobků využíváme expediční společnost, která se o doručení postará s respektem k chladícím teplotám. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a dodatečné náklady spojené s přepravou. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Platba

Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet Mgr. Petry Strnad uvedený na daňovém dokladu pod příslušným variabilním symbolem, v hotovosti při převzetí zboží nebo bezhotovostně.

Bezhotovostní převod

V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu Mgr. Petry Strnad. Číslo účtu je uvedené na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí příjmový pokladní doklad vystavený zákazníkovi prodejcem.

Zákazník je povinen uhradit veškeré závazky vůči prodejci podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li s prodejcem písemně sjednány platební podmínky individuální. V případě, že se zákazník ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Mgr. Petra Strnad si vyhrazuje právo vyžadovat po zákazníkovi, který má vůči prodejci neuhrazené závazky po splatnosti nebo takové závazky opakovaně v minulosti měl, platbu v hotovosti při předání zboží. Pokud zákazník tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si prodejce právo dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči prodejci uhradí.

Platba kartou aktuálně není možné

On-line platby pro nás zajišťuje Platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s. je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu; platby kartou a platebními tlačítky bank jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. včetně telefonního čísla a e-mailové adresy pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:

           ComGate Payments, a.s.
           Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
           E-mail: platby-podpora@comgate.cz
           Tel:  +420 228 224 267

Nejrychlejší způsob zaplacení on-line. Do rozhraní Platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

QR platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platba je potvrzena okamžitě, a tak budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Odstoupení od smlouvy/objednávky (reklamační podmínky)

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od:

  • Kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
  • Kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze.
  • Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
  • Kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Nejedná-li se o případ zboží podléhající rychlé zkáze či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupit od kupní smlouvy lze do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodejci odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Zprávu o odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodejcovy provozovny či emailem na info@hostinar.info.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodejci vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodejci. Náklady nese kupující i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Podmínky vrácení platby

V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek, vrátí prodejce peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Vrácení peněz proběhne stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání nebo platby, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodejcem nabízený). Prodejce je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodejce není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodejce oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodejce také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodejce kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

Závěrečné ustanovení

Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.hostinar.info potvrzuje kupující, že byl obeznámený s Všeobecnými obchondími podmínkami a že je v celém rozsahu přijímá. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@hostinar.info. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.